relatie tussen cultureel erfgoed en vestigingsklimaat
15-10-2021 - 13:01
foto stadsgezicht

Naast een intrinsieke waarde heeft cultureel erfgoed ook een economische waarde. Zo wordt cultureel erfgoed bijvoorbeeld via toerisme en recreatieve herbestemming van monumenten economisch benut.

De vraag van de provincie Zuid-Holland was of cultureel erfgoed ook bijdraagt aan het vestigingsklimaat voor buitenlandse kennisbedrijven en buitenlandse kenniswerkers. Op verzoek van de provincie hebben we een oriënterende studie gedaan naar de manier waarop en de mate waarin cultureel erfgoed een rol speelt in dat vestigingsklimaat. De resultaten van die studie hebben we beschreven in onderstaande rapportage.

ramingsmodel 'Wonen met zorg' geactualiseerd
19-08-2021 - 16:47
foto wonen met zorg

Een aantal jaar geleden hebben wij een ramingsmodel 'Wonen met zorg' (RWZ) ontwikkeld. Recent hebben we dit model geactualiseerd. In de demoversie van het RWZ wordt voor heel Zuid-Holland een prognose gegeven van het aantal 65-plussers dat nu en in de toekomst behoefte heeft aan een 'geschikte' woning. De behoefte aan geschikte woningen wordt afgezet tegen een schatting van de voorraad geschikte woningen. De gegevens worden gepresenteerd in een aantal dashboards. Het is mogelijk om op maat regionale en gemeentelijke dashboards te maken, bijvoorbeeld als input voor woonzorgvisies.

Neem voor vragen of meer informatie contact op met Miriam Ligtvoet-Janssen via mligtvoet-janssen@tympaan.nl.

Naar de demoversie van het ramingsmodel 'Wonen met Zorg' >>

effecten coronacrisis op de arbeidsmarkt in Holland-Rijnland
14-06-2021 - 15:37
foto bij factsheet arbeidsmarkt

In 2019 hebben wij in opdracht van het Samenwerkingsorgaan Holland Rijnland een digitale arbeidsmarktmonitor ontwikkeld. Wij zorgen ervoor dat daarop steeds actuele gegevens te vinden zijn over onderwijs en arbeidsmarkt in de regio.

Onlangs hebben we in de monitor factsheets opgenomen over de effecten van de coronacrisis op de arbeidsmarktsituatie. We presenteren de gegevens op gemeenteniveau en maken uitsplitsingen naar leeftijd en naar opleidingsniveau. In de meeste figuren gebruiken we indexcijfers. De grafieken laten steeds zien hoeveel stijging of daling heeft plaatsgevonden ten opzichte van de basismaand januari 2019.

derde voortgangsmeting monitor erfgoedlijnen zuid-holland
28-01-2021 - 09:31
foto landgoed

In de tweede helft van 2020 hebben we op verzoek van de provincie Zuid-Holland de derde voortgangsmeting van de Monitor Erfgoedlijnen Zuid-Holland uitgevoerd.

Aan de hand van documentenanalyse, interviews en groepsgesprekken hebben we over de periode 2017-2019 per erfgoedlijn de stand van zaken van de uitvoering van projecten, de realisatie van de doelstellingen en het functioneren van de erfgoedtafels in beeld gebracht. In onderstaand rapport beschrijven we de stand van zaken in het algemeen en per erfgoedlijn afzonderlijk.

monitor wmo, participatiewet en jeugdwet oegstgeest
14-01-2021 - 17:41
foto monitor oegstgeest

In het kader van de Monitor Wmo, Participatiewet en Jeugdwet hebben we recent voor de vijfde keer het sociale beleid van de gemeente Oegstgeest geëvalueerd. We hebben daarbij gebruikgemaakt van data van de gemeente zelf en data uit andere bronnen.

In de monitor maken we steeds vergelijkingen in de tijd, maar ook vergelijken we de resultaten van de gemeente Oegstgeest met die van een viertal benchmarkgemeenten met een vergelijkbare bevolkingsopbouw en dezelfde sociaaleconomische kenmerken. Op basis van de resultaten formuleren we signalen als input voor toekomstig beleid. De resultaten van de laatste evaluatie staan in dit rapport.